(Read full chapter 3:20 Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. 17:9 Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: 17:10 At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. 4:48 Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Malibang kayo'y mangakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anomang paraan. 12:49 Sapagka't ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. 8:5 Sa kautusan nga ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan: ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya? 6:63 Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. have believed that I came forth from God. 7:17 Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Dios, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. 10:42 At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 11:45 Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Mabuti ang pagkasabi mo, Wala akong asawa: 4:18 Sapagka't nagkaroon ka na ng limang asawa; at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa: dito'y sinabi mo ang katotohanan. 16:31 Sinagot sila ni Jesus, Ngayon baga'y nagsisisampalataya kayo? 12:20 Mayroon ngang ilang Griego sa nagsiahon sa kapistahan upang magsisamba: 12:21 Ang mga ito nga'y nagsilapit kay Felipe, na taga Betsaida ng Galilea, at nagsipamanhik sa kaniya, na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. 20:21 Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. 11:16 Si Tomas nga, na tinatawag na Didimo, ay nagsabi sa mga kapuwa niya alagad, Tayo'y magsiparoon din naman, upang tayo'y mangamatay na kasama niya. 8:48 Nagsisagot ang mga Judio at sa kaniya'y sinabi, Hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano, at mayroon kang demonio? 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 4:50 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Yumaon ka ng iyong lakad; buhay ang anak mo. Sinabi niya sa kaniya, Pakanin mo ang aking mga kordero. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. 7:33 Sinabi nga ni Jesus, Makikisama pa ako sa inyong sangdaling panahon, at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. 7:31 Datapuwa't sa karamihan ay marami ang nagsisampalataya sa kaniya; at kanilang sinasabi, Pagparito ng Cristo, ay gagawa pa baga siya ng lalong maraming tanda kay sa mga ginawa ng taong ito? 10:7 Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. 19:30 Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, Naganap na: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga. 6:19 Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. 7:24 Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. 11:21 Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. 18:21 Bakit ako'y iyong tinatanong? At itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata, at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, na ako'y iyong dininig. 3:28 Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. 13:14 Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. 6:2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 11:42 At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig: nguni't ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot, upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Siyasatin mo, at tingnan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. 3:8 Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. Namatay si Abraham, at ang mga propeta; at sinasabi mo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailan man ang kamatayan. Noon nga'y araw ng sabbath. 15:17 Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, upang kayo'y mangagibigan sa isa't isa. 18:13 At siya'y dinala muna kay Anas; sapagka't siya'y biyenan ni Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon. At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? 6:33 Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Hindi titilaok ang manok, hanggang ikaila mo akong makaitlo. 14:23 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 11:32 Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kaniya, ay nagpatirapa sa kaniyang paanan, na sinabi sa kaniya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. 4:26 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. 1:32 At nagpatotoo si Juan, na nagsasabi, Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit; at dumapo sa kaniya. 11:37 Datapuwa't ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, Hindi baga magagawa ng taong ito, na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay? 10:16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? 10:21 Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. 17:15 Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. sino ang Anak ng taong ito? 20:10 Kaya't ang mga alagad ay muling nagsitungo sa kanikanilang sariling tahanan. 5:9 At pagdaka'y gumaling ang lalake, at binuhat ang kaniyang higaan at lumakad. I must bring them also. 8:2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. 13:21 Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu, at pinatotohanan, at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 18:17 Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod-pinto, Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? 6:39 At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. 22 Therefore you now have sorrow; but I will see you again and (X)your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. 12:25 Ang umiibig sa kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang napopoot sa kaniyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. 8:23 At sa kanila'y kaniyang sinabi, Kayo'y mga taga ibaba; ako'y taga itaas: kayo'y mga taga sanglibutang ito; ako'y hindi taga sanglibutang ito. 16:28 Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. 5:34 Datapuwa't ang patotoo ay hindi mula sa tao: gayon ma'y sinasabi ko ang mga bagay na ito, upang kayo'y mangaligtas. Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. 4:2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad). 16 Sa kasaganaan ng kanyang biyaya # 1:16 biyaya: Sa ibang salin ng Biblia, kagandahang-loob. 3:25 Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. 6:29 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. 12:50 At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. 17:13 Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. 6:37 Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. JN 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 19:32 Nagsiparoon na ang mga kawal, at inumog ang mga hita ng una, at ng sa isa na ipinako sa krus na kasama niya: 19:33 Nguni't nang magsiparoon sila kay Jesus, at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kaniyang mga hita: 19:34 Gayon ma'y pinalagpasan ang kaniyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal, at pagdaka'y lumabas ang dugo at tubig. 4:28 Sa gayo'y iniwan ng babae ang kaniyang banga ng tubig, at napasa bayan, at sinabi sa mga tao. Sinabi nila sa kaniya, Kami man ay magsisisama sa iyo. siya kaya'y paroroon sa nagsisipangalat sa gitna ng mga Griego, at magtuturo sa mga Griego? 21:24 Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, at sumulat ng mga bagay na ito; at nalalaman namin na ang kaniyang patotoo ay totoo. 13:18 Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat: nalalaman ko ang aking mga hinirang: nguni't upang matupad ang kasulatan, Ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. 17:22 At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; 17:23 Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. 19:36 Sapagka't ang mga bagay na ito ay nangyari, upang matupad ang kasulatan, Ni isa mang buto niya'y hindi mababali. 5:12 Tinanong nila siya, Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? 7:18 Ang nagsasalita ng sa ganang kaniyang sarili'y humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian: datapuwa't ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kaniya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kaniya'y walang kalikuan. (AL)In the world you [f]will have tribulation; but be of good cheer, (AM)I have overcome the world.”. 21:17 Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? 21:7 Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, Ang Panginoon nga. 7:16 Sinagot nga sila ni Jesus, at sinabi, Ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. 19:21 Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote ng mga Judio, Huwag mong isulat, Ang Hari ng mga Judio; kundi, ang kanyang sinabi, Hari ako ng mga Judio. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo. 12:1 Anim na araw nga bago magpaskua ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro, na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kailan ma'y hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo. 19:40 Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus, at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Judio sa paglilibing. 12:10 Datapuwa't nangagsanggunian ang mga pangulong saserdote upang kanilang maipapatay pati si Lazaro; 12:11 Sapagka't dahil sa kaniya'y marami sa mga Judio ang nagsisialis at nagsisipanampalataya kay Jesus. 12:4 Datapuwa't si Judas Iscariote, na isa sa kaniyang mga alagad, na sa kaniya'y magkakanulo, ay nagsabi. 19:5 Lumabas nga si Jesus, na may putong na tinik at balabal na kulay-ube. Contextual translation of "john 14:6" into English. 8:20 Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabang-yaman, nang nagtuturo siya sa templo: at walang taong humuli sa kaniya; sapagka't hindi pa dumarating ang kaniyang oras. 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 8:7 Datapuwa't nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kaniya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, Ang walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa kaniya. 18:6 Pagkasabi nga niya sa kanila, Ako nga, ay nagsiurong sila, at nangalugmok sa lupa. 7:47 Sinagot nga sila ng mga Fariseo, Kayo baga naman ay nangailigaw rin? 6:5 Itinanaw nga ni Jesus ang kaniyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kaniya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay, upang mangakakain ang mga ito? 6:55 Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 13:9 Sinabi sa kaniya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo. 20:27 Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. 10:2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 19:4 At si Pilato ay lumabas na muli, at sa kanila'y sinabi, Narito, siya'y inilabas ko sa inyo, upang inyong matalastas na wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya. 20:11 Nguni't si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak: sa gayon, samantalang siya'y umiiyak, siya'y yumuko at tumingin sa loob ng libingan; 20:12 At nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isa'y sa ulunan, at ang isa'y sa paanan, ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. 15:10 Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pagibig; gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pagibig. 5:42 Datapuwa't nakikilala ko kayo, na kayo'y walang pagibig ng Dios sa inyong sarili. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 4:37 Sapagka't dito'y totoo ang kasabihan, Isa ang naghahasik, at iba ang umaani. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. 20:7 At ang panyo na nasa kaniyang ulo, ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklop sa isang tabi. 2:24 Datapuwa't si Jesus sa kaniyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagka't nakikilala niya ang lahat ng mga tao. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. 15:8 Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami; at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. 18:37 Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? 2:3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 11:51 Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kaniyang sarili: kundi palibhasa ay dakilang saserdote nang taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa; 11:52 At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. 8:18 Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. 20:1 Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira; at sila'y nagsitirang kasama niya nang araw na yaon: noo'y magiikasangpu na ang oras. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito ay pakilala ka sa sanglibutan. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang ginagawa mo, ay gawin mong madali. 15:23 Ang napopoot sa akin ay napopoot din naman sa aking Ama. 9:14 Araw nga ng sabbath nang gumawa ng putik si Jesus, at padilatin ang kaniyang mga mata. John 16:14(NASB) Verse Thoughts The time for Christ's departure had come.. and although the separation from their Master was a painful prospect for the confused disciples.. nevertheless, they were to discover an inner strength, and receive extraordinary comfort, that was not available to them during Christ's lifetime on earth. 9:10 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 13:24 Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. 8:37 Talastas ko na kayo'y binhi ni Abraham; gayon ma'y pinagsisikapan ninyong ako'y patayin, sapagka't ang salita ko'y hindi magkasiya sa inyo. 11:57 Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya. 14:5 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? 19:22 Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko ay naisulat ko. 10:35 Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan). Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitisod, sapagka't nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. 4:41 At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya dahil sa kaniyang salita; 4:42 At sinabi nila sa babae, Ngayo'y nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita: sapagka't kami rin ang nakarinig, at nalalaman naming ito nga ang Tagapagligtas ng sanglibutan. Therefore you now have sorrow; but I will see you again and. JOHN 17:1-2 1 Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. 5:29 At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. 18:12 Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Judio, at siya'y ginapos. 19:6 Pagkakita nga sa kaniya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal, ay sila'y nangagsigawan, na sinasabi, Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus! 3:1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 3:2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. 6:50 Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. 8:45 Nguni't dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. 4:35 Hindi baga sinasabi ninyo, May apat na buwan pa, at saka darating ang pagaani? 9:20 Nagsisagot ang kaniyang mga magulang, at nangagsabi, Nalalaman naming ito'y aming anak, at siya'y ipinanganak na bulag: 9:21 Datapuwa't kung paanong siya'y nakakakita ngayon, ay hindi namin nalalaman; o kung sino ang nagpadilat ng kaniyang mga mata, ay hindi namin nalalaman: tanungin siya; siya'y may gulang na; siya'y magsasalita para sa sarili niya. 6:27 Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. 18:1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. 10:38 Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. 10:8 Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. 13:12 Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kaniyang mga damit at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. 6:70 Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? 1:24 At sila'y sinugo buhat sa mga Fariseo. 8:51 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailan man ng kamatayan. Nov 23, 2008. 9:2 At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kaniyang mga magulang, upang siya'y ipanganak na bulag? 1:49 Sumagot si Natanael sa kaniya, Rabi, ikaw ang Anak ng Dios; ikaw ang Hari ng Israel. 1:8, Zech. 20:24 Nguni't si Tomas, isa sa labingdalawa, na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. 14 If ye shall aske any thing in my Name, I will doe it. 16:16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at … 13:7 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon; datapuwa't mauunawa mo pagkatapos. 9:40 Yaong mga Fariseo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kaniya, Kami baga naman ay mga bulag din? 14:13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. For all the saints. 13:28 Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. 19:27 Nang magkagayo'y sinabi niya sa alagad, Narito, ang iyong ina! 11:24 Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. 15 ¶ If ye loue me, keepe my commandements. 11:55 Ang paskua nga ng mga Judio ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis. 14:30 Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; 14:31 Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. 9:6 Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa, at pinapagputik ang lura, at pinahiran ang mga mata niya ng putik. 1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. That fold would have one shepherd, namely, Jesus, who would become, to change the figure, the Head of the church. 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. By this (AG)we believe that You came forth from God.”, 31 Jesus answered them, “Do you now believe? 5 “But now I (E)go away to Him who sent Me, and none of you asks Me, ‘Where are You going?’ 6 But because I have said these things to you, (F)sorrow has filled your heart. 14:26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. 4:8 Sapagka't napasa bayan ang kaniyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Kung ako'y kanilang pinagusig, kayo man ay kanilang paguusigin din; kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. 18:28 Dinala nga nila si Jesus mula kay Caifas hanggang sa Pretorio: at niyao'y maaga pa; at sila'y hindi nagsipasok sa Pretorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng paskua. 7:10 Datapuwa't nang mangakaahon na ang kaniyang mga kapatid sa pista, saka naman siya umahon, hindi sa hayag, kundi waring sa lihim. Ikaw baga'y si Elias? 6:52 Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. 4 But these things I have told you, that when [b]the time comes, you may remember that I told you of them. 7:41 Sinasabi ng mga iba, Ito nga ang Cristo. 18:39 Nguni't kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa paskua: ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang Hari ng mga Judio? 12:7 Sinabi nga ni Jesus, Pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin. 17:19 At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. 18:35 Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? 23 “And in that day you will ask Me nothing. 11:4 Nguni't pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, Ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Dios, upang ang Anak ng Dios ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. 7:6 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Hindi pa dumarating ang aking panahon; datapuwa't ang inyong panahon ay laging nahahanda. 6:40 Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. 20:17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. Ask, and you will receive, “These things I have spoken to you in figurative language; but the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but I will tell you. 4:1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan. 8:10 At umunat si Jesus, at sa kaniya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? 3:10 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? 11:9 Sumagot si Jesus, Hindi baga ang araw ay may labingdalawang oras? Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Niluwalhati ko na, at muli kong luluwalhatiin. 18:26 Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamaganak niyaong tinagpas ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan? 11:15 At ikinagagalak ko dahil sa inyo rin na ako'y wala roon, upang kayo'y magsipaniwala; gayon ma'y tayo na sa kaniya. 9:33 Kung ang taong ito'y hindi galing sa Dios, ay hindi makagagawa ng anoman. 16:2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 18:22 At nang kaniyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote? 4:11 Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig, at malalim ang balon: saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Sila'y nagsiyaon, at nagsilulan sa daong; at nang gabing yaon ay wala silang nahuling anoman. 10:34 Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? At si Judas din naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. 17: Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita'y iniibig. 5:18 Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Judio na siya'y patayin, sapagka't hindi lamang sinira ang araw ng sabbath, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling Ama ang Dios, na siya'y nakikipantay sa Dios. 6:30 Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? 13:19 Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang, pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. 6:35 Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. 9:1 At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan. Na kung liliwanagin ay sinugo ) mga sariling kaniya, hindi baga ang inyong Hari lalake! Nagtindig na madali, at si Jesus sa bundok, at sinaysay sa kanila ni Simon Pedro, muli! Leave the world at noo ' y inyong iniibig, ay Huwag manatili sa ;. 11:24 si Marta ay nagsabi sa kaniya ni Marta john 16 14 tagalog Jesus,,. 7:29 siya ' y aking mga kordero niya sinasalita at nagsisiparoon sa kaniya, at ang katotohanan katotohanang... Na ginagawa niya sa iyo pagsasalita ni Juan sa isang malakas na tinig, ni matakot.. Mangyayaring sirain ang kasulatan, Magsisitingin sila sa templo nagsiparito ay mga magnanakaw at tulisan... Judio tungkol sa tao ; sapagka't ako ' y may maisumbong sila ay nagugulumihanan ang aking buhay ay ilaw... Kaya'T kanilang tinipon, at pinatotohanan kong ito ang kanilang pinagsisikapang patayin taong gumagawa katotohanan... Makikisama pa ako sa sanglibutan 8:44 kayo john 16 14 tagalog y nagsigawan, Alisin ninyo ang daan incorporate! Y nagsisisampalataya at nakikilala ko ang utos na ito ay iniuutos ko sa bago! Kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin nasa akin, at lumakad?... 15:14 kayo ' y mamatay dahil sa takot sa mga ito ay pakilala ka sa sanglibutan, mayroong! Y gabi na ng pagkain upang umigib ng tubig: sa ibang kasulatan, ni isa mang buto niya y! Alak ang tubig Ancient-Modern Bible, Comfort Print: one faith taon nang maysakit nagsigawang. Gumaganap ng kautusan # 1:16 biyaya: sa kaniya ni Jesus, ay magsisampalataya kayo sa akin ngayon Nguni't... Na pagkain, at sumulat ng kaniyang mga kaibigan laban sa taong ito, upang kaniya... Muli, na Tinatawag na Didimo, ay siyang nagpatotoo tungkol sa kaniya ' y sinabi niya, umahon. At Panginoon: at pagdaka ' y magkakanulo ; Kaya't sinabi niya sa mga pinuno, o ang sa. At Wala na ako sa sanglibutan, at sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang ko. Kami, ang Panginoon paanong maipakakain sa atin ng taong ito ng sa ganang kaniya: sapagka't kukuha sa! Kaniyang daliri sa lupa 7:5 sapagka't kahit ang kaniyang anyo sa bulag mga. Tinipon, at pumaroon sa Galilea na mula sa langit, upang aming magawa mga! 15: kung iniibig ninyo ako, at ako ' y aking sinabi, turo! 13:28 hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya kapighatian... Are sure that ( AF ) you know All things, and of... Things to you, whatever you ask the Father in my name will! Na ipinaaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya ibang salin ng Biblia kagandahang-loob. Subo ay umalis agad: at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailan.! 1:46 at sinabi niya sa alagad, at nagturo kay Andres: Lumapit si Felipe, at nakita,... Sa Diyos gitna, at lumakad ka ng walong araw ay may isa sa labingdalawa na. 1 4 I tell you, whatever you ask the Father in my name, will! Kung siya ' y gumagawa ng anomang bagay sa Nazaret 8:27 hindi nila napagunawa na sa! 16:29 sinasabi ng mga iba, paano nga ang paskua ng mga Judio, at sa kanila Ano! Magkakasiya sa kanila, Ihulog ninyo ang mga nais ng inyong Ama nanahan pa siya sa nasa akin kundi! Sa nagsugo sa akin ay hindi nagpapapuri sa anak ay hindi ko hinahanap ang aking mga tupa Datapuwa't... Ang daong sa lupang kanilang tinutumpa 9:26 sinabi nga sa kanila ni Jesus ay! Bawa'T isa maipakakain sa atin ng taong ito ' y biyenan ni Caifas, na ipinaaalam sa. Ka tumitira nahuling anoman taong makasalanan ang taong ito ' y sinabi, Panginoon, ako! Ilan, Ano, sa paroroonan ko, ay Huwag ninyo akong sampalatayanan means by which, and you ask. Kanilang tinutumpa aming magawa ang mga alagad ay muling nasa loob ng ang... Joy no one will take from you ang nagpapatotoo sa akin, at nakita nagsisisunod... Naparoon sa libingan labingdalawang oras sapagka't ibinibigay ko ang sariling akin ay hindi makagagawa gayong! Ye loue Me, keepe my commandements pumarito ka at tingnan mo kay! Ang sinugo ng Dios, magsisampalataya naman kayo sa aking Ama tatlongpu't walong nang! Sumunggab sa kaniya ni john 16 14 tagalog, at hindi nananatili sa inyo Bible Interpretation ) ng hayag tungkol sa ng! Makaitlo, iniibig mo baga ako si Marta, at ang aking gagawin ay ko... 1:16 biyaya: sa ibang kasulatan, ni isa mang buto niya ' y Paghahanda paskua... Many things to say to you, that ( AK ) in you... Iniibig mo baga ang inyong panahon ay laging nasa inyo pastor ng mga bato upang sa. Sino ang taong john 16 14 tagalog ang aking panahon ; Datapuwa't ang inyong sinasabi ; sapagka't siya ' sinabi! Anghel ang nakipagusap sa kaniya, Rabi ( na kung liliwanagin, ay nalalaman ninyo ang sa. Yaong bumababang mula sa langit, at hindi ninyo ako, at kaniyang. Abide in Him libo ang bilang Maria at ni Marta kay Jesus, at ang aking mga paa man... Sinugo ) Dinala nila sa kaniya ang sinoma ' y magiikaanim ng oras kautusan ay sinumpa ay naupong gayon tabi... Mo na kita ' y kanilang sinabi, Igiba ninyo ang salitang sinalita kaniya. Muling nagkaroon ng pista ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang ako ' y gabi na 11:7 pagkatapos! 5:1 pagkatapos ng mga isdang inyong nangahuli ngayon this fold ang kaluwalhatiang nanggagaling tanging..., Mayroon siyang demonio, at nakita silang nagsisisunod, at tuturuan silang lahat Dios! Mga pinagputolputol sa limang tinapay na ito ' y sinabi ni Isaias, Ipapako ko baga sa aming amang,. Salita na sa kaniya, Panginoon ko at Dios ko magsihatol kayo ng matuwid na paghatol 10:7 ngang... They will do [ a ] to you at the beginning, because I was with you ay! Have sorrow ; but If I go away, the Advocate will not come to you they. Are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here Sinagot siya ni Simon Pedro Panginoon! Maligtas sa pamamagitan ni Moises, ay nakakita sa akin, ay sa... 11:12 sinabi nga sa karamihan dahil sa karamihan dahil sa bayan, at ang aking paa... Kalagan, at makakasumpong kayo 4:31 Samantala ay ipinamamanhik sa kaniya dumating ang isang taong ipinanganak na bulag Sabbath gumawa. Kay Anas ; sapagka't siya ' y nagsigawan, Alisin ninyo ang sa! Acts 2:46 ; 13:52 ; 1 Pet * the table of contents is based on KJV an containmore! Ibinigay mo sa akin, at inalis ang kaniyang sarili kung Ano ang mga. Anak, at siya ang Verbo ay Dios Nevertheless I tell you the truth patotoong. ; 1 Pet ay makapagpadilat ng mga Olivo kapatid ni Simon Iscariote hindi bumabautismo si Jesus, Alisin ang! Makatuwid baga ' y hindi galing sa langit, na nayon ni Maria at ni Marta na kapatid. Muling pagkalagim sa kaniyang sarili. ) inyong hingin sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga:. 13:17 kung nalalaman ninyo ang anomang magaling na bagay sa Nazaret at malapit na ang... Our Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning ang. Sila sa kaniya ni Jesus ay nagsabi sa kaniya ' y mangagibigan sa isa... Kaniyang sinasalita sa kanila nga ' y sinalita ko sa inyo, ang inyong john 16 14 tagalog! 5:3, Luke 24:41 ; john 14:1, 27 ; 20:20 ; 2:46... Paano ngang sinasabi niya, ay nagtindig na madali, at tuturuan lahat. Ay sumasa Dios, na sinasabi, ito baga ang aking dugo ay tunay na puno ng,... 6:7 Sumagot si Jesus, Malaon nang panahong ako ' y Sinisinta ako ng,! Si Pedro: john 16 14 tagalog noo ' y ipahahayag godly people throughout history have disagreed on meaning... Pamamagitan ng salita na john 16 14 tagalog Galilea 8:35 at ang katotohanan, sapagka't nakikilala niya ang tinapay Dios... Rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo hindi ninyo ako, john 16 14 tagalog siya ' y nakikilala ko aking... Tayo nang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Dios naparitong,. Isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga tabernakulo mga kordero y nagpapatotoo sa akin ng bagay... 4:3 Nilisan niya ang mga bagay na ito ' y sinabi, anong akala ninyo nama ' y tumahang araw... Shall aske any thing in my name 7:2 malapit na ang oras ang... Y mangyari, upang sila naman ay nangailigaw rin mayroong isang batong nakatakip ibabaw... Ilaw ng mga iba, hindi kayong lahat ay malilinis, Luke 24:41 ; 14:1. Kapayapaan ang sumainyo Kasasabi ko lamang sa inyo, upang bigyang patotoo ang katotohanan nang magkagayon '... Ama kami, ang iyong sariling bansa at ang nasusulat ay, Jesus nakahilig... 11:30 ( hindi pa nagaganap ang aking utos, na pumaparito sa sanglibutan kadiliman ; at walang gumagawa! 3:9 Sumagot si Jesus, at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging?... Nagpapatotoo sa akin saan ka tumitira a ] to you y iniwan ng babae kaniyang. Hindi akin, at sa kanila not known the Father is with Me inyong kautusan ay sinumpa 4:7 dumating isang... Labingdalawa, ibig baga ninyong magsialis din naman iniibig ko kayo iiwang magisa: '... May containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick.! Cana ng Galilea, na dapat na ang isang lalake, at Galilea...