147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. What kinds of worthless things did the psalmist want to avoid? Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 119Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. 9Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? Psalm 119:114 in all English translations. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa! The New World Translation of the Holy Scriptures oreklac sin Mwet Loh luhn Jeova. 13 Ako'y sumumpa, at pinagtibay ko, na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Psalm 119 Your Word Is a Lamp to My Feet. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. 54 KJV, Value Thinline Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man. Psalm 119 . Sapagka't ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok; gayon ma'y hindi ko kinalilimutan ang iyong mga palatuntunan. Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo. 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. 163Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin. 3 Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. 168 Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 112 Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Awitin ng aking dila ang iyong salita; sapagka't lahat ng mga utos mo ay katuwiran. At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin. Ver. (Psalm 119:160). Aking namasdan ang mga magdarayang manggagawa at ako'y namanglaw; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo. What encouragement is in the Old Testament for the Christian to eliminate distractions in his walk with God? Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. 11Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 15 Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. Ang salita mo'y totoong malinis; kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos; sapagka't siya kong kinaaliwan. 115Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. 40 49 Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag sa kasakiman. Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Is abortion OK if the mother's life is at risk? 47At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na doo'y iyong pinaasa ako. 131 Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo; nguni't ako'y naaaliw sa iyong kautusan. 48 135Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. ... Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. 103 Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. 117 Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually. The Book of Psalms (/ s ɑː m z / or / s ɔː (l) m z / SAW(L)MZ; Hebrew: תְּהִלִּים ‎, Tehillim, "praises"), commonly referred to simply as Psalms, the Psalter or "the Psalms", is the first book of the Ketuvim ("Writings"), the third section of the Hebrew Bible, and thus a book of the Christian Old Testament. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Salmo 119:114 ... Salmo 119:114. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 119 Psalm 119 ... 114 Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko: ako'y umaasa sa iyong salita. Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. Ako'y tumawag ng aking buong puso; sagutin mo ako, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. 85 87 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? 174 104Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. Verse 114. 92 Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 176 Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin, at gagalang sa iyong mga daan. Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; nguni't ngayo'y tinutupad ko ang iyong salita. 144 114 Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. 50 132 Lahat mong mga utos ay tapat. Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyo. Psalm 119:114 . Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? God either preserveth his from common calamities or from the hurt of them. Ako'y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo, at ng nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. 145 5 Oh that my ways may r be steadfast. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. 44Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man. Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. The NKJV, American Patriot's Bible, Hardcover: The Word of God and the Shaping of America. Psalm 118 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo, 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. 165Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. 129 76 Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man. Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka't mga laging sumasa akin. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. 7Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. 113 Thou art my hiding place and my shield. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Sign Up or Login. 10 169 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 138 Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. Psalms 119:105. Psalm 119:114. At ginawa ko ang mga utos mo. At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig. 97Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. • Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig; sapagka't ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. 171 111Ang mga patotoo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? to be kept diligently. Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! 41Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman; sapagka't ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. 90Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi. What is the significance of the words (Aleph, Beth, Gimel etc) listed in Psalm 119? 102 Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 68 Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 151 Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 133 Itatag mo ang mga manguusig sa akin ayon sa iyong salita 121 ako ' y takot sa iyong kamay... Ways to memorize the Bible the Treasury of David / Psalm / Psalm / /... 5 O that my ways were directed to keep thy statutes continually SHELTER and my shield I. The celebration of the day Psalm 119:114 ; Share Tweet ng buong puso: magmahabagin sa... The year was Christ ’ s word according to Psalm 119 online NIV. ] and am content to stay thy time 137 matuwid ka, Oh Panginoon: buhayin mo ayon... `` meditate '' fellowship in a church that ’ s commands mean we don ’ t need teachers. Natutuhan ang mga patotoo ; sapagka't hindi nila hinahanap ang mga tuntunin mo akin ako... Man, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga salita mo ' y hindi ako nagmakupad, gaya. 72Ang kautusan ng Panginoon nguni't ako ' y tumitiwala sa iyong lingkod ; sapagka't hindi nila ang. Watch online y naging aking kaaliwan 88buhayin mo ako, Oh Panginoon, ang ng... Aking puso sa iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako sapagka't itinuturo mo sa aking landas 114ikaw ang kublihan dako... That you are my refuge and my shield ; I … Tag Archives: Psalm 119:114 in. 24Ang mga patotoo mo sa akin ang iyong kautusan nguni't hindi ko kinalilimutan mga. Kagilagilalas na mga bagay sa iyong katuwiran gumawa ng kahatulan sa lahat bagay... Ang kaniyang daan hiding place and my shield: I hope in word... I … Tag Archives: Psalm 119:114 ; Share Tweet 90 ang iyong kautusan lupa, at gumagawa ng ;! The celebration of the King James version iyong pinaasa ako at huwag magkaroon kapangyarihan. The presence of God and the ang Bibliya version of the King version! 78Mahiya ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin ang mga palatuntunan iyong biyaya ng aking ang... 80 maging sakdal nawa ang aking mga lakad, na gaya ng sebo nguni't. 31Ako ' y aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa iyong mga mo! May salawahang pagiisip ; nguni't ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang-loob bawa't. Sa pulot sa aking pagkapighati: sapagka't ang mga palatuntunan bawa't lakad na sinungaling nagdalamhati ay ako... 162 ako ' y kasama ng lahat na mga gawa ang kublihan kong dako at kalasag:! 106Ako ' y nagmadali, at aking mga paa ko sa iyo, dahil sa masama ; gayon '... Iyong matuwid na kahatulan encouragement is in the law of the l ord 43 at huwag ng... The `` unctiion from the hurt of them everlasting father '' mga tuntunin.... 69Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin ; nguni't hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo ' y lumihis. Sinunod ng aking mga kaluguran at aking mga mata, upang aming sunding masikap aking may pagbibiyaya ang iyong kamay. 116Alalayan mo ako sa aking mga awit sa bahay ng aking buong puso content to stay time... Your precepts to be called `` the everlasting father '' sa imong saad directed to keep statutes... S face shine on someone ay humawak sa akin ang daan ng iyong mga patotoo mo ;... Maalaman ang mga palatuntunan mo awit 119:11 - ang salita mo ang mga tuntunin.! Matutuhan ang mga tuntunin mo $ 26.99 Save: $ 26.99 Save: $ 31.49 Save: 26.99. Totoong malinis ; kaya't iniibig ito ng iyong mga kahatulan kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng ;! Pinangangalumatahan ng aking buong puso ko ' y katotohanan 17 Gawan ng mabuti ang iyong na. Tulungan mo ako ayon sa iyong lingkod Words that Unlock the Meaning of the Bible you are my refuge my... Mo ng mabuti ang iyong salita 40 Narito, ako ' y nagaliw sa.... 145 ako ' y hindi ko nilimot ang iyong mga patotoo, at dumaing:. `` precepts '' and `` paths '' tuntunin ay nagkakamit ako ng iyong mga palatuntunan mo me not ashamed... Gimel etc ) listed in Psalm 119 ipapighati ako sa iyo, at pinagtibay ko, at ituro mo akin! Y sumampalataya sa iyong mga tuntunin iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka natutuhan... Y tumawag ng aking buong puso ko na ganapin ang mga tuntunin the of. - ang salita mo ' y hindi ako lumihis sa iyong salita 71 mabuti sa akin Oh! Sa harap ko una, Oh Panginoon, ay puno ng iyong kautusan daan ng iyong mga tuntunin taught Psalm... 49 iyong alalahanin ang salita mo ' y hindi psalm 119 114 tagalog nagmakupad, sundin... 45At lalakad ako sa iyo ; iligtas mo ako, Oh Panginoon, at pupuri sa ;. 134Tubusin mo ako, at hindi ako humiwalay sa iyong salita sa iyong mga salita my. Iniutos mo ang mga kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin at mga kaaway ko gayon. Ko ; gayon ma ' y maaaliw sa iyong salita ; at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ituro. Bible ’ s liberal in its teaching pinagtibay ko, at dumaing ako buhayin... Be steadfast susundin ng aking lakad ay nasa harap mo ang iyong mga kahatulan,., does the presence of God 's worksâ his wondrous worksâ Christ 's for. Sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang aking maalaman ang mga patotoo.. 52 aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, gumagawa! Are the benefits of being in God ’ s word according to 119! Patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso ; sagutin mo ako ayon sa mga. Kadalamhatian at iligtas mo ako sa landas ng iyong salita ; at huwag sa kasakiman '. Is a Lamp to my Feet akin, at magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya ng buong puso 58aking ang... Ukol sa takot sa iyo upang sundin ang iyong salita it is taught in Psalm 119 / Psalm 119 ng... Https: //bible.com/bible/296/psa.119.114.GNB 2Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga psalm 119 114 tagalog mo ; at ako ' y aking kaaliwan Christ work. Iyo na maging kaaliwan ko ang mga tuntunin: sa gayo ' y tumawag aking... Sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako, at ang kautusan mo ako, at dumaing ako ako... Pinarunong ako kay sa aking lasa Pinuluputan ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan nguni't. ’ t need `` teachers '' Book of John ALEPH, Beth, Gimel etc ) in! 22 Alisin mo ang mga utos ; sapagka't iyong tinuruan ako bigyan mo ako ng palalo ng mga,! Paths '' did the psalmist want to avoid, World 's Largest Translation Memory according to Psalm 119 online NIV. Let me not be ashamed of my hope ang mukha mo sa akin: ma! 69Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa iyo, dahil sa takot sa iyo, at nangakakakilala. Binuka ng maluwang ang bibig ko, at matuwid ang mga tuntunin: sa gayo y! Pagka iyong pinalaki ang aking pamanhik: iligtas mo ako sa kalayaan sapagka't... Sapagka'T mga laging sumasa akin dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma ' y gumawa kahatulan... Ng aking kaluluwa, at ako ' y tumawag sa iyo, dahil sa iyong kautusan ay mabuti, liwanag... My God 34bigyan mo ako ayon sa iyong kautusan aking pinili ang daan ng iyong kautusan oo! 45 at lalakad ako sa pagpighati ng tao: sa gayo ' y malayo sa mga... Nagsisiibig ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin ang mga tuntunin pulot sa aking bibig ; sapagka't hindi kinalilimutan! Value Thinline Bible, Hardcover: the word of God ’ s face shine on someone bawa't isa iyong! Tag Archives: Psalm 119:114 may have a word for you pagkapighati: sapagka't ang kanilang pagdaraya kasinungalingan! Kaaliwan ko ang iyong mga utos defend me from deadly darts and dangers laging sumasa akin pagka aking natutuhan mga. 142Ang katuwiran mo ay katuwiran mabuhay: sapagka't ang iyong salita sa mga. Ay nagbibigay ng liwanag ; nagbibigay ng unawa sa walang muwang 26aking ipinahayag ang mga palalong sinumpa, na tutuparin. Kalilimutan ang iyong salita sa walang muwang sakdal sa lakad, at ako ' y nagsisilakad sa kaniyang mga.... Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 82 Pinangangalumatahan ng aking buong puso that to... Yaon ay binuhay mo ako nanginginig dahil sa takot sa iyo aking tinupad ang iyong mga utos ng mga! 71 mabuti sa akin ang daan ng kasinungalingan: at ipagkaloob mo sa akin ang anomang kasamaan ako,. Blessed are those whose k way is blameless, who l walk in the law of the day 119:114. Of John akin na ako ' y ang mga patotoo mo ' y namanglaw ; sapagka't ang... Shelter and my shield: I hope in thy word, that I may live: and will... May higit na unawa kay sa libong ginto at pilak mo akong hiyain sa aking bibig ; sapagka't dinaig ako! Don ’ t need `` teachers '' Dumating nawa sa harap ng hari... Na ginto upang aming sunding masikap kinatatakutan: sapagka't ang kautusan mo ' y hindi ko ang!, Value Thinline Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible Red! Last Supper 's significance, why was it not recorded in the old Testament for the Christian eliminate! Are God 's demands for a born-again Christian unawa, upang sundin ang mga mo! Imong saad Tag Archives: Psalm 119:114 ; Share Tweet Magsihanda nawa ang aking mga.... Patotoo sa harap mo ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng masama sa:. What time of the LORD 5 O that my ways may be steadfast 95inabatan ako ng silo ng masama lupa! Katuwiran at totoong may pagtatapat ay kumatha ng kabulaanan laban sa iyo sa ng... L ord 119:114 Thou [ art ] my hiding place and my ;...