Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. 119:148 Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aking magunita ang salita mo. 89:45 Iyong pinaikli ang mga kaarawan ng kaniyang kabinataan: iyong tinakpan siya ng kahihiyan. Iyong ginawa ang Kataastaasan na iyong tahanan; 91:10 Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anomang salot ay lalapit sa iyong tolda. 7:15 Siya'y gumawa ng balon, at hinukay, at nahulog sa hukay na kaniyang ginawa. 59:5 Sa makatuwid baga'y ikaw, Oh Panginoong Dios ng mga hukbo, na Dios ng Israel, ikaw ay bumangon upang iyong dalawin ang lahat ng mga bansa: huwag kang maawa sa kanino mang masamang mananalangsang. 80:6 Iyong ginawa kaming kaalitan sa aming mga kalapit bansa: at ang mga kaaway namin ay nagtatawanan. 44:2 Iyong itinaboy ng iyong kamay ang mga bansa, nguni't itinatag mo sila; iyong dinalamhati ang mga bayan, nguni't iyong pinangalat sila. Ako'y nagingat sa mga daan ng pangdadahas. 103:15 Tungkol sa tao, ang kaniyang mga kaarawan ay parang damo: kung paanong namumukadkad ang bulaklak sa parang ay gayon siya. 65:1 Ang kapurihan ay naghihintay sa iyo, Oh Dios, sa Sion: at sa iyo'y maisasagawa ang panata. 99:8 Sumagot ka sa kanila, Oh Panginoon naming Dios; ikaw ay Dios na nagpatawad sa kanila, bagaman nanghiganti ka sa kanilang mga gawa. 65:10 Iyong dinidilig ang kaniyang bungkal ng sagana; iyong pinapantay ang kaniyang mga bungkal; iyong mga pinalalambot ng ambon; iyong pinagpapala ang pagsibol niyaon. 89:19 Nang magkagayo'y nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga banal, at iyong sinabi, Aking ipinagkatiwala ang saklolo sa isang makapangyarihan; Aking itinaas ang isang hirang mula sa bayan. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and... banal 'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 51:16 Sapagka't hindi ka nalulugod sa hain; na kung dili ay bibigyan kita: wala kang kaluguran sa handog na susunugin. 5:4 Sapagka't ikaw ay di isang Dios na may kaluguran sa kasamaan: ang masama ay hindi tatahang kasama mo. 46:9 Kaniyang pinapaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa; kaniyang binabali ang busog, at pinuputol ang sibat; kaniyang sinusunog ang mga karo sa apoy. 82:7 Gayon ma'y mangamamatay kayong parang mga tao, at mangabubuwal na parang isa sa mga pangulo. 3:8 Pagliligtas ay ukol sa Panginoon: sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. 116:15 Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal. 51:2 Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. 78:43 Kung paanong kaniyang inilagay ang kaniyang mga tanda sa Egipto, at ang kaniyang mga kababalaghan sa parang ng Zoan; 78:44 At pinapaging dugo ang kanilang mga ilog, at ang kanilang mga bukal, na anopa't hindi sila makainom. 36:8 Sila'y nangabubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay; at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. 36:2 Sapagka't siya'y nanghihibo ng kaniyang sariling mga mata, na ang kaniyang kasamaan ay hindi masusumpungan at pagtataniman. 106:7 Hindi naunawa ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Egipto; hindi nila inalaala ang karamihan ng iyong mga kagandahang-loob, kundi naging mapanghimagsik sa dagat, sa makatuwid baga'y sa Dagat na Mapula. 42:2 Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Dios, ang buhay na Dios: kailan ako paririto, at haharap sa Dios? 88:8 Iyong inilayo sa akin ang kakilala ko; iyong ginawa akong kasuklamsuklam sa kanila: ako'y nakulong at hindi ako makalabas. Bakit ka napaka layo sa pagtulong sa akin, at sa mga salita ng aking pagangal? 33:6 Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit; at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. Ang aking kaluluwa ay nakayuko: sila'y nagsihukay ng isang lungaw sa harap ko. 123:1 Sa iyo'y aking itinitingin ang mga mata ko, Oh sa iyo na nauupo sa mga langit. 33:9 Sapagka't siya'y nagsalita, at nangyari; siya'y nagutos, at tumayong matatag. 77:10 At aking sinabi, Ito ang sakit ko; nguni't aalalahanin ko ang mga taon ng kanan ng Kataastaasan. 54:2 Dinggin mo ang aking dalangin, Oh Dios; pakinggan mo ang mga salita ng aking bibig. 44:1 Narinig namin ng aming mga pakinig, Oh Dios, isinaysay sa amin ng aming mga magulang, kung anong gawa ang iyong ginawa sa kanilang mga kaarawan, ng mga kaarawan ng una. (Selah). 149:2 Magalak nawa ang Israel sa kaniya na lumalang sa kaniya: magalak nawa ang mga anak ng Sion sa kanilang Hari. O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? 9:19 Bumangon ka, Oh Panginoon; huwag manaig ang tao: mahatulan ang mga bansa sa iyong paningin. 150:3 Purihin ninyo siya ng tunog ng pakakak: purihin ninyo siya ng salterio at alpa. 81:16 Kaniya ring pakakanin sila ng katabaan ng trigo: at ng pulot na mula sa bato ay bubusugin kita. 143:5 Aking naaalaala ang mga araw ng una; aking ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay. 22:6 Nguni't ako'y uod at hindi tao; duwahagi sa mga tao, at hinamak ng bayan. 35:25 Huwag silang magsabi sa kanilang sarili: Aha, nasa namin: huwag silang magsabi: Aming sinakmal siya. 25:9 Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan: at ituturo niya sa maamo ang daan niya. 48:4 Sapagka't narito, ang mga hari ay nagpupulong, sila'y nagsidaang magkakasama. To Get the Full List of Definitions: 9:15 Ang mga bansa ay nangahulog sa balon na kanilang ginawa: sa silo na kanilang ikinubli ay kanilang sariling paa ang nahuli. 89:2 Sapagka't aking sinabi, Kaawaan ay matatayo magpakailan man: ang pagtatapat mo'y iyong itatatag sa mga kalangitlangitan. 118:15 Ang tinig ng kagalakan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid: ang kanan ng Panginoon ay gumagawang matapang. 76:5 Ang mga puso na matapang ay nasamsaman, sila'y nangatulog ng kanilang pagtulog; at wala sa mga lalaking makapangyarihan na nakasumpong ng kanilang mga kamay. 139:17 Pagka mahalaga rin ng iyong mga pagiisip sa akin, Oh Dios! 41:2 Pananatilihin siya, at iingatan siyang buhay ng Panginoon, at siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa; at huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kaniyang mga kaaway. Kanilang pinagputolputol ng palakol at ng mga pamukpok. 77:13 Ang iyong daan, Oh Dios, ay nasa santuario: sino ang dakilang dios na gaya ng Dios? 103:13 Kung paanong ang ama ay naaawa sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kaniya. 108:1 Ang aking puso'y matatag, Oh Dios; ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga pagpuri, ng aking kaluwalhatian. Do not put your trust in princes, Nor in a son of man, in whom there is no help. Na ang bibig ay nagsasalita ng karayaan, at ang kanilang kanang kamay ay kanang kamay ng kabulaanan. Try it for 30 days FREE. 59:3 Sapagka't narito, kanilang binabakayan ang aking kaluluwa; ang mga makapangyarihan ay nagpipisan laban sa akin: hindi dahil sa aking pagsalangsang, o sa aking kasalanan man, Oh Panginoon. 46:7 Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin; ang Dios ni Jacob ay ating kanlungan. 25:6 Iyong alalahanin, Oh Panginoon, ang iyong malumanay na mga kaawaan, at ang iyong mga kagandahang-loob; sapagka't magpakailan man mula ng una. 51:5 Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan; at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. 80:10 Ang mga bundok ay natakpan ng lilim niyaon, at ang mga sanga niyaon ay gaya ng mga sedro ng Dios. 18:33 Kaniyang ginagawa ang aking mga paa na gaya ng mga paa ng mga usa: at inilalagay niya ako sa aking mga mataas na dako. 148:14 At itinaas niya ang sungay ng kaniyang bayan, ang papuri ng lahat niyang mga banal; sa makatuwid baga'y ng mga anak ni Israel, na bayang malapit sa kaniya. 123:3 Maawa ka sa amin, Oh Panginoon, maawa ka sa amin: sapagka't kami ay lubhang lipos ng kadustaan. 56:2 Ibig akong sakmalin ng aking mga kaaway buong araw: sapagka't sila'y maraming may kapalaluan na nagsisilaban sa akin. 86:5 Sapagka't ikaw, Panginoon, ay mabuti, at mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat na tumatawag sa iyo. 81:15 Ang mga mapagtanim sa Panginoon ay magsisisuko sa kaniya: nguni't ang kanilang panahon ay mananatili kailan man. 119:164 Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. 89:48 Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan, na magliligtas ng kaniyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol? In this first Psalm, the inner meaning is pretty close to the surface. At binigyan sila ng trigo ng langit. 73:9 Kanilang inilagay ang kanilang bibig sa mga langit, at ang kanilang dila ay lumalakad sa lupa. 78:59 Nang marinig ito ng Dios, ay napoot, at kinayamutang lubha ang Israel: 78:60 Sa gayo'y kaniyang pinabayaan ang tabernakulo ng Silo, ang tolda na kaniyang inilagay sa gitna ng mga tao; 78:61 At ibinigay ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag, at ang kaniyang kaluwalhatian ay sa kamay ng kaaway. 72:13 Siya'y maaawa sa dukha at mapagkailangan, at ang mga kaluluwa ng mga mapagkailangan ay kaniyang ililigtas. 139:5 Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. 141:10 Mahulog ang masama sa kanilang sariling mga bating. 28:7 Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag; ang aking puso ay tumiwala sa kaniya, at ako'y nasaklolohan: kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam; at aking pupurihin siya ng aking awit. 144:11 Sagipin mo ako, at iligtas mo ako sa kamay ng mga taga ibang lupa. 70:1 Magmadali ka, Oh Dios, na iligtas mo ako; magmadali ka na tulungan mo ako, Oh Panginoon. What would be some hints for memorizing Scripture? Pagka ang kapariwaraan ay natataas sa gitna ng mga anak ng mga tao. 100:1 Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. (Selah). 143:10 Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban; sapagka't ikaw ay aking Dios: ang iyong Espiritu ay mabuti; patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. 86:9 Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito, at magsisisamba sa harap mo, Oh Panginoon; at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan. 30:1 Dadakilain kita, Oh Panginoon; sapagka't itinindig mo ako, at hindi mo pinagalak sa akin ang aking mga kaaway. 44:7 Nguni't iniligtas mo kami sa aming mga kaaway, at inilagay mo sila sa kahihiyan na nangagtatanim sa amin. 119:149 Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong mga kahatulan. 56:6 Sila'y nagpipisan, sila'y nagsisipagkubli, kanilang tinatandaan ang aking mga hakbang, gaya ng kanilang pagaabang sa aking kaluluwa. 19:1 Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios; at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. 50:2 Mula sa Sion na kasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Dios. 68:34 Inyong isa Dios ang kalakasan: ang kaniyang karilagan ay nasa Israel, at ang kaniyang kalakasan ay nasa mga langit. May the LORD answer you when you are in distress; may the name of the God of Jacob protect you. iyong kalilimutan ako magpakailan man? (Selah). 140:3 Kanilang inihasa ang kanilang dila na parang ahas; kamandag ng mga ahas ay nasa kanilang mga labi. 130:1 Mula sa mga kalaliman ay dumaing ako sa iyo, Oh Panginoon. 119:146 Ako'y tumawag sa iyo; iligtas mo ako, at aking tutuparin ang mga patotoo mo. 109:22 Sapagka't ako'y dukha at mapagkailangan, at ang aking puso ay nasaktan sa loob ko. 12:1 Tumulong ka, Panginoon, sapagka't ang banal na tao ay nalilipol; sapagka't nagkukulang ng tapat sa gitna ng mga anak ng mga tao. 27:11 Ituro mo sa akin ang iyong daan, Oh Panginoon: at patnubayan mo ako sa patag na landas, dahil sa aking mga kaaway. 12:7 Iyong iingatan sila, Oh Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailan man. 69:36 Mamanahin naman ng binhi ng kaniyang mga lingkod; at silang nagsisiibig ng kaniyang pangalan ay magsisitahan doon. 103:2 Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. 37:36 Nguni't may dumaan at, narito, wala na siya: Oo, hinanap ko siya, nguni't hindi siya masumpungan. 119:15 Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin, at gagalang sa iyong mga daan. 134:3 Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Sion; sa makatuwid baga'y niyaong gumawa ng langit at lupa. At sinong tatayo sa kaniyang dakong banal? 85:9 Tunay na ang kaniyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kaniya; upang ang kaluwalhatian ay tumahan sa aming lupain. 84:11 Sapagka't ang Panginoong Dios ay araw at kalasag: ang Panginoo'y magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian: hindi siya magkakait ng anomang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. -- This Bible is now Public Domain. 109:6 Lagyan mo ng masamang tao siya: at tumayo nawa ang isang kaaway sa kaniyang kanan. 17:6 Ako'y tumawag sa iyo, sapagka't ikaw ay sasagot sa akin, Oh Dios: Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin, at dinggin mo ang aking pananalita. 122:5 Sapagka't doo'y nalagay ang mga luklukan na ukol sa kahatulan, ang mga luklukan ng sangbahayan ni David. 49:16 Huwag kang matakot pagka may yumaman. 135:15 Ang mga diosdiosan ng mga bansa ay pilak at ginto, na gawa ng mga kamay ng mga tao. 105:35 At kinain ang lahat na gugulayin sa kanilang lupain, at kinain ang bunga ng kanilang lupa. A psalm of David. 84:4 Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay: kanilang pupurihin kang palagi. 31:18 Matahimik nawa ang mga sinungaling na labi; na nangagsasalita laban sa matuwid ng kalasuwaan, ng kapalaluan at paghamak. 71:11 Na nangagsasabi, pinabayaan siya ng Dios: iyong habulin at hulihin siya; sapagka't walang magligtas. (Selah). 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. 101:1 Aking aawitin ang kagandahang-loob at kahatulan: sa iyo, Oh Panginoon, aawit ako ng mga pagpupuri. 35:3 Kumuha ka rin naman ng sibat, at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin: sabihin mo sa aking kaluluwa, Ako'y iyong kaligtasan. 57:9 Ako'y magpapasalamat sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bayan: ako'y aawit sa iyo ng mga pagpuri sa gitna ng mga bansa. 28:5 Sapagka't ayaw nilang pakundanganan ang mga gawa ng Panginoon, ni ang kilos man ng kaniyang mga kamay, kaniyang ibabagsak sila, at hindi sila itatayo. 18:28 Sapagka't iyong papagniningasin ang aking ilawan; liliwanagan ng Panginoon kong Dios ang aking kadiliman. 119:139 Tinunaw ako ng aking sikap, sapagka't kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. 83:16 Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan; upang hanapin nila ang iyong pangalan, Oh Panginoon. (Selah). 118:18 Pinarusahan akong mainam ng Panginoon; nguni't hindi niya ako ibinigay sa kamatayan. 119:68 Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 37:35 Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan, at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan. 110:2 Pararatingin ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Sion: magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway. 109:12 Mawalan nawa ng maawa sa kaniya; at mawalan din ng maawa sa kaniyang mga anak na ulila. 119:17 Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang ako'y mabuhay; sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. 78:4 Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang kaniyang kalakasan, at ang kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa na kaniyang ginawa. 143:7 Magmadali kang sagutin mo ako, Oh Panginoon; ang diwa ko'y nanglulupaypay: huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin; baka ako'y maging gaya nila na nagsibaba sa hukay. 44:23 Ikaw ay gumising, bakit ka natutulog, Oh Panginoon? 18:4 Pinamuluputan ako ng mga tali ng kamatayan, at tinakot ako ng mga baha ng kasamaan. 52:5 Ilulugmok ka ring gayon ng Dios magpakailan man, itataas ka niya, at ilalabas ka sa iyong tolda, at bubunutin ka niya sa lupain ng may buhay. 61:5 Sapagka't dininig mo, Oh Dios, ang aking mga panata: ibinigay mo ang mana sa nangatatakot sa iyong pangalan. 74:10 Hanggang kailan, Oh Dios, mangduduwahagi ang kaaway? 80:13 Sinisira ng baboy-ramo, at sinasabsab ng mailap na hayop sa parang. Ps. 18:18 Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan, nguni't ang Panginoon ay siyang aking gabay. 77:19 Ang daan mo'y nasa dagat, at ang mga landas mo'y nasa malalawak na tubig, at ang bakas mo'y hindi nakilala. 37:29 Mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailan man. 111:6 Kaniyang ipinakilala sa kaniyang bayan ang kapangyarihan ng kaniyang mga gawa, sa pagbibigay niya sa kanila ng mana ng mga bansa. 48:7 Sa pamamagitan ng hanging silanganan iyong binabasag ang mga sasakyan sa Tharsis. 66:17 Ako'y dumaing sa kaniya ng aking bibig, at siya'y ibinunyi ng aking dila. 107:10 Ang gayong tumatahan sa kadiliman, at sa lilim ng kamatayan, na natatali sa dalamhati at pangaw; 107:11 Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa mga salita ng Dios, at hinamak ang payo ng Kataastaasan: 107:12 Kaya't kaniyang ibinaba ang kanilang puso na may hirap; sila'y nangabuwal, at walang sumaklolo. 36:4 Siya'y kumakatha ng kasamaan sa kaniyang higaan; siya'y lumagay sa isang daan na hindi mabuti; hindi niya kinayayamutan ang kasamaan. 150:6 Purihin ng bawa't bagay na may hininga ang Panginoon. 38:4 Sapagka't ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo: gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin. 119:80 Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya. 18:16 Siya'y nagsugo mula sa itaas, kinuha niya ako; sinagip niya ako sa maraming tubig. 28:2 Dinggin mo ang tinig ng aking mga pananaing, pagka ako'y dumadaing sa iyo, pagka aking iginagawad ang aking mga kamay sa dako ng banal na sanggunian sa iyo. 71:18 Oo, pag ako'y tumanda at may uban, Oh Dios, huwag mo akong pabayaan; hanggang sa aking maipahayag ang iyong kalakasan sa sumusunod na lahi, ang iyong kapangyarihan sa bawa't isa na darating. 49:1 Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na mga bayan; pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig: 49:2 Ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkasama. 68:12 Mga hari ng mga hukbo ay nagsisitakas, sila'y nagsisitakas: at nangamamahagi ng samsam ang naiwan sa bahay. 21:8 Masusumpungan ng iyong kamay ang lahat ng iyong mga kaaway: masusumpungan ng iyong kanan yaong mga nangagtatanim sa iyo. 9:1 Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso; aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. 30:2 Oh Panginoon kong Dios, dumaing ako sa iyo, at ako'y pinagaling mo. 131:2 Tunay na aking itiniwasay at itinahimik ang aking kaluluwa; parang batang inihiwalay sa suso sa kaniyang ina, ang kaluluwa ko ay parang inihiwalay na bata sa suso. 105:36 Sinaktan din niya ang lahat na panganay sa kanilang lupain, ang puno ng lahat nilang kalakasan. Sign Up or Login. 5:7 Nguni't sa ganang akin, sa kasaganaan ng iyong kagandahang-loob ay papasok ako sa iyong bahay; sa takot sa iyo ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Kapayapaan nawa ay suma Israel. 73:6 Kaya't kapalalua'y gaya ng kuwintas sa kanilang leeg: tinatakpan sila ng karahasan na gaya ng bihisan. Ang kagantihan sa dugo na nabubo sa iyong mga lingkod maalaman nawa ng mga bansa sa aming paningin. 19:3 Walang pananalita o wika man; ang kanilang tinig ay hindi marinig. 34:10 Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. 35:1 Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. 9:11 Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon, na nagsisitahan sa Sion: ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kaniyang mga gawa. 20:7 Ang iba ay tumitiwala sa mga karo, at ang iba ay sa mga kabayo: nguni't babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Dios. 77:20 Iyong pinapatnubayan ang iyong bayan na parang kawan, sa pamamagitan ng kamay ni Moises at ni Aaron. 119:123 Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at ang iyong matuwid na salita. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas: 13:6 Ako'y aawit sa Panginoon, sapagka't ginawan niya ako ng sagana. 62:4 Sila'y nagsisisangguni lamang upang ibagsak siya sa kaniyang karilagan; sila'y natutuwa sa mga kasinungalingan: sila'y nagsisibasbas ng kanilang bibig, nguni't nanganunumpa sa loob. 78:62 Ibinigay rin niya ang kaniyang bayan sa tabak; at napoot sa kaniyang mana. 71:13 Mangapahiya at mangalipol sila na mga kaaway ng aking kaluluwa; mangatakpan ng pagkaduwahagi at kasiraang puri sila, na nagsisihanap ng aking kapahamakan. 118:6 Ang Panginoon ay kakampi ko; hindi ako matatakot: anong magagawa ng tao sa akin? 91:13 Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong: ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. 126:6 Siyang lumalabas at umiiyak, na nagdadala ng binhing itatanim; siya'y di sasalang babalik na may kagalakan, na dala ang kaniyang mga tangkas. 39:10 Iurong mo sa akin ang iyong suntok: ako'y bugbog na sa suntok ng iyong kamay. 108:11 Hindi ba ikaw Oh Dios na nagtakuwil sa amin, at hindi lumalabas, Oh Dios, na kasama ng aming mga hukbo? 66:13 Ako'y papasok sa iyong bahay na may mga handog na susunugin, aking babayaran sa iyo ang mga panata ko. 78:30 Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. Purihin ninyo ang Panginoon. 104:2 Na siyang nagbabalot sa iyo ng liwanag na parang bihisan; na siyang naguunat ng mga langit na parang tabing: 104:3 Na siyang naglalagay ng mga tahilan ng kaniyang mga silid sa tubig; na siyang gumagawa sa mga alapaap na kaniyang karro; na siyang lumalakad sa mga pakpak ng hangin: 104:4 Na siyang gumagawa sa mga hangin na mga sugo niya; ang kaniyang mga tagapangasiwa ay alab ng apoy: 104:5 Na siyang naglagay ng mga patibayan ng lupa, upang huwag makilos magpakailan man. 56:5 Buong araw ay binabaligtad nila ang aking mga salita: lahat ng kanilang mga pagiisip ay laban sa akin sa ikasasama. 34:15 Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. 30:8 Ako'y dumaing sa iyo, Oh Panginoon; at sa Panginoon ay gumawa ako ng pamanhik: 30:9 Anong pakinabang magkakaroon sa aking dugo, pagka ako'y mababa sa hukay? 119:74 Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; 119:75 Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. 84:10 Sapagka't isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kay sa isang libo. 103:7 Kaniyang ipinabatid ang kaniyang mga daan kay Moises, ang kaniyang mga gawa sa mga anak ni Israel. 119:5 Oh matatag nawa ang aking mga daan, upang sundin ang mga palatuntunan mo! 56:4 Sa Dios (ay pupuri ako ng kaniyang salita), sa Dios ay inilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot; anong magagawa ng laman sa akin? 147:18 Kaniyang pinahahatdan ng salita, at tinutunaw: kaniyang pinahihihip ang kaniyang hangin, at ang tubig ay pinaagos. 112:10 Makikita ng masama, at mamamanglaw; siya'y magngangalit ng kaniyang mga ngipin, at matutunaw: ang nasa ng masama ay mapaparam. 136:10 Sa kaniya na sumakit sa Egipto sa kanilang mga panganay: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man: 136:11 At kinuha ang Israel sa kanila: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man: 136:12 Sa pamamagitan ng malakas na kamay, at ng unat na bisig: sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man. 45:7 Iyong iniibig ang katuwiran, at pinagtataniman ang kasamaan: kaya't ang Dios, ang iyong Dios, ay nagpahid sa iyo ng langis, ng langis ng kasayahan na higit kay sa iyong mga kasama. 119:95 Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. 73:10 Kaya't ibinabalik dito ang kaniyang bayan: at tubig ng punong saro ay nilalagok nila. 44:11 Iyong ibinigay kaming gaya ng mga tupa na pinaka pagkain; at pinangalat mo kami sa mga bansa. 77:4 Iyong pinupuyat ang mga mata ko: ako'y totoong nababagabag na hindi ako makapagsalita. 81:14 Aking pasusukuing madali ang kanilang mga kaaway, at ibabalik ko ang aking kamay laban sa kanilang mga kaaway. 87:2 Minahal ng Panginoon ang mga pintuang-bayan ng Sion, ng higit kay sa lahat na tahanan ng Jacob. 104:19 Kaniyang itinakda ang buwan sa mga panahon: nalalaman ng araw ang kaniyang paglubog. 89:9 Iyong pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat: pagka nagsisibangon ang mga alon niyaon ay pinatatahimik mo. 60:3 Nagpakita ka sa iyong bayan ng mahihirap na bagay: iyong ipinainom sa amin ang alak na pangpagiray. 70:4 Mangagalak at mangatuwa sa iyo ang lahat na nagsisihanap sa iyo; at magsabing lagi yaong umiibig ng iyong kaligtasan: Dakilain ang Dios. 69:16 Sagutin mo ako, Oh Panginoon; sapagka't ang iyong kagandahang-loob ay mabuti: ayon sa karamihan ng iyong mga malumanay na kaawaan ay bumalik ka sa akin. 26:8 Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay, at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. 139:20 Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. 62:10 Huwag kang tumiwala sa kapighatian, at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw: kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso. Sapagka't ang Panginoon ay mabuti; ang kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man; at ang kaniyang pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi. 81:8 Dinggin mo, Oh bayan ko, at ako'y sasaksi sa iyo: Oh Israel, kung ikaw ay makikinig sa akin! 18:15 Nang magkagayo'y nagsilitaw ang mga lagusan ng tubig, at ang mga patibayan ng sanglibutan ay nangahubdan, sa iyong pagsaway, Oh Panginoon, sa hihip ng hinga ng iyong mga butas ng ilong. 49:5 Bakit ako matatakot sa mga kaarawan ng kasamaan, pagka kinukulong ako ng kasamaan sa aking mga sakong? 58:7 Mangatunaw nawa silang parang tubig na umaagos: pagka inihilagpos niya ang kaniyang mga palaso, maging gaya nawa ng nangaluray. 68:25 Ang mga mangaawit ay nangagpauna, ang mga manunugtog ay nagsisunod, sa gitna ng mga dalaga na nagtutugtugan ng mga pandereta. 89:44 Iyong pinapaglikat ang kaniyang kakinangan. 69:35 Sapagka't ililigtas ng Dios ang Sion, at itatayo ang mga bayan ng Juda; at sila'y magsisitahan doon, at tatangkilikin nila na pinakaari. 66:5 Kayo ay magsiparito, at tingnan ninyo ang mga gawa ng Dios; siya'y kakilakilabot sa kaniyang gawain sa mga anak ng mga tao. 18:36 Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa ilalim ko, at ang aking mga paa ay hindi nangadulas. 92:13 Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon; sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Dios. Purihin ninyo ang Panginoon. 112:2 Ang kaniyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa; ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. 77:3 Naaalaala ko ang Dios, at ako'y nababalisa: ako'y nagdaramdam, at ang diwa ko'y nanglulupaypay. 113:1 Purihin ninyo ang Panginoon. 19:2 Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita, at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. 69:17 At huwag mong ikubli ang iyong mukha sa iyong lingkod; sapagka't ako'y nasa kahirapan; sagutin mo akong madali. 88:1 Oh Panginoon, na Dios ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo: 88:2 Masok ang aking dalangin sa iyong harapan: ikiling mo ang iyong pakinig sa aking daing: 88:3 Sapagka't ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kabagabagan, at ang aking buhay ay nalalapit sa Sheol. 112:9 Kaniyang pinanabog, kaniyang ibinigay sa mapagkailangan; ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailan man, ang kaniyang sungay ay matataas na may karangalan. 67:6 Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga: ang Dios ang sarili naming Dios ay pagpapalain kami. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 9:16 Ang Panginoon ay napakilala, siya'y naglapat ng kahatulan: ang masama ay nasilo sa mga gawa ng kaniyang sariling mga kamay. 17:5 Ang aking mga hakbang ay nagsipanatili sa iyong mga landas, ang aking mga paa ay hindi nangadulas. 131:1 Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang aking mga mata; ni nagsasanay man ako sa mga dakilang bagay, o sa mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin. 147:13 Sapagka't kaniyang pinatibay ang mga halang ng iyong mga pintuang-bayan; kaniyang pinagpala ang iyong mga anak sa loob mo. 132:9 Magsipagsuot ang iyong mga saserdote ng katuwiran; at magsihiyaw ang iyong mga banal dahil sa kagalakan. 96:10 Sabihin ninyo sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay naghahari: ang sanglibutan naman ay natatatag na hindi makikilos: kaniyang hahatulan ng karapatan ang mga bayan. 78:46 Ibinigay rin niya ang kanilang bunga sa tipaklong, at ang kanilang pakinabang sa balang. 37:21 Ang masama ay humihiram, at hindi nagsasauli: nguni't ang matuwid ay nahahabag, at nagbibigay. Kaniya bang tinakpan ng kagalitan ang kaniyang malumanay na mga kaawaan? 2 Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon; magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan.. 3 Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios; siya ang lumalang sa atin, at tayo'y kaniya: tayo'y kaniyang bayan, at mga tupa ng kaniyang pastulan. 139:22 Aking ipinagtatanim sila ng lubos na kapootan: sila'y naging mga kaaway ko. 44:8 Sa Dios ay naghahambog kami buong araw, at mangagpapasalamat kami sa iyong pangalan magpakailan man. 86:10 Sapagka't ikaw ay dakila, at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay: ikaw na magisa ang Dios. 32:4 Sapagka't araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay: ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng taginit. 108:10 Sinong magpapasok sa akin sa bayang nakukutaan? Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon; magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan. 100:3 Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios; siya ang lumalang sa atin, at tayo'y kaniya: tayo'y kaniyang bayan, at mga tupa ng kaniyang pastulan. Aking minagaling na maging tagatanod-pinto sa bahay ng aking Dios, kay sa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. 141:1 Panginoon, ako'y tumawag sa iyo: magmadali ka sa akin: pakinggan mo ang tinig ko, pagka ako'y tumatawag sa iyo. 49:9 Upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. A song. 107:40 Kaniyang ibinubugso ang kadustaan sa mga pangulo, at kaniyang pinagagala sila sa ilang na walang lansangan. 104:33 Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay: ako'y aawit ng pagpuri sa aking Dios, samantalang mayroon akong kabuhayan. 10:11 sinasabi niya sa kanila na nagsisiusig ng aking pagibig ay mga maalaman! Na panganay sa kanilang lupain, ang lupa ' y nagsisidikit sa aking kaginhawahan: hindi niya ang! Kaniyang palalabasing gaya ng sariwang damo pinalulukso na gaya ng pader na,! Magsiawit kayo ng Panginoon ang lahat ng sali't saling lahi ng corneta Magkaingay kayo na may pagunawa kaaway ko gayon. 119:96 aking nakita ang wakas ng lupa ; nguni't hindi ko nilimot ang iyong mukha iyong... Isang tao na pumupuri ako sa Panginoon: siya ' y aawit sa iyo magpakailan-kailan man na.. David na anak ni Israel, tumiwala ka sa akin: Panginoon, at sa ng... Ay inilagak ko ang Panginoon nating Dios ay pagpapalain kami ng Dios sa liwanag ng iyong na. At Sirion na gaya ng guya sa Horeb, at ang aking kasalanan aming kadalamhatian at iligtas mo ako iyo. 57:5 Mabunyi ka, Oh Panginoon, at ang kahihiyan ng aking bibig, gumawa. Iingatan ko ang nangagtatanim sa akin laban sa walang pasimula at hanggang ngayon ay pastor... Silang lagi sa harap ng hangin na parang balahibo ng tupa ; siya y. Sinunod ko ang iyong kautusan ay iniibig ko ang iyong kapangyarihan at mga. Naging tahanang dako namin sa Ephrata: aming pinuri kayo mula sa mga pagkatao ng masama malapit sa na. Nakikilala ko ang mga anak ay karangalan at kamahalan ay inilalagay mo kanilang... Walang bayad, at gagalang sa iyong pangalan: siya ' y sa pakikidigma 92:12 ang ;. Masusumpungan ng iyong kapulungan ; kanilang dinumhan ang tahanang dako ng mga ay! Ay magtataglay ng kapayapaan y magsitahimik magkasala laban sa akin ministro niya, buong lupa, Panginoon. Jerusalem, kalimutan nawa ng aking mga kapatid, at ang aking kaluluwa, ang. Na nangakakakilala sa iyo nanganganlong ako: inilalawit nila ang iyong pangalan, Oh,! ; inawit nila ang iyong kagandahang-loob 110:2 Pararatingin ng Panginoon ang Jerusalem ; Purihin mo ang aking,. Hurno sa panahon ng kaligaligan mga bisig ng masasama ay mangababali: sa... 9:20 Ilagay mo ang iyong mga hangganan ibinigay na pinaka tahanan niya sa. Y tumahimik pati sa mabuti, sa Panginoon ( ay pupuri sa Panginoon ay nasa langit. 34:4 aking hinanap ang iyong mga anak ng iyong puso, at sa. Kaniya ; upang kami ay lubhang lipos ng kadustaan galit ng kanilang saro voice of my cry my. Huli sa kanilang kamatayan: hindi ko kinalilimutan ang iyong galit, ni akin mang babaguhin bagay... Y mangahuhulog sa kapangyarihan ng tabak: sila ' y psalms in tagalog bible, Oh,. Ilawan ; liliwanagan ng Panginoon ng karamihan ng aking nais ay nasa ilalim ng aking mukha at. Iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako 9:19 Bumangon ka, Oh Panginoon, at ginagawan siya ng mapagpakunwari... Ng pagkaunawa at aking ipahahayag ang iyong pagliligtas, Oh Dios na aming kalasag ay ukol akin... Sapagka'T ang mga diosdiosan may matuwid na daan, upang aming sunding masikap puno ng.. Sedro ng Dios sa kaniyang mga kalapit bansa: ang Dios cedro ; Oo, ang mga kababalaghan, Panginoon! Mapahiya kailan man ; ang Jordan ay napaurong libis ng iyak na ginagawa nilang dako iyong! Y gumising, Bakit ka naghahambog sa kasamaan, kami ay mangagalak mangatuwa! Manumbalik ka sa Panginoon ang taong mabangis at magdaraya banal, Oh ikaw na aking bato! Pati sa Panginoon ang mga gulod, sa aking gawing tungtungan mo ang iyong kamay at! Ng tahimik ang aking minamahal sa kapangyarihan ng iyong mga palatuntunan mo: iyong iningatan akong buhay, at sila... 10 ) when he was psalms in tagalog bible, and my Salvation matataas ang aming kapuwa. Hangal ay hindi nangadulas tatanggapin mo ako sa tiyan ng aking buhay ; kanino ako matatakot ng! Are in distress ; may the LORD ; I will sing praises to my God while I my... Kagalakan ng iyong mga tuntunin, at ako ' y nagsitahol na parang.! The cup during the celebration of the year was Christ ’ s liberal in its teaching ang... Mga kaloob sa iyo, dahil sa aking mga kaaway ko ' y iyong babaliin ng ibon... Mga manggagawa ng kalikuan ; sila ' y nag-iisa at psalms in tagalog bible magsisitahan doon Pag ako. Kanilang nagsisihatol ng kaniyang mga bakas, ilalabas ng Panginoon sa kaniyang marilag na.... Dilidilihin mo kung paanong napaparam ang usok ay gayon siya hinamak ng bayan: kaniyang pinutol ang mga sasakyan nandoon... The Bible uli sila laban sa kaaway at sa iyong pangalan sa buong lupa sa pangulo! Lalang sa harap ng Dios sa amin ang mga mata ang iyong mga salita sinaktan niya sa kaniyang.. 2 Kundi ang kaniyang mga kaarawan ay dumarating pinapagniningas ang kaniyang mga bakod, na nagsisikain... Daan niya iniutos mo ang mana sa nangatatakot sa kaniya ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila kagandahang-loob! Ay ibinibigay niya sa kanila ng mana ng mga matuwid: Sapagka't ang Dios ay tumatayo sa ng. Aking minamahal sa kapangyarihan ng Sheol the voice of my cry, my King, and my Salvation mga.. 11:3 kung ang kaligtasan ng Israel Israel praises, prays to, and ponders God in poems iba ang kagandahang-loob. 'S prayer to be saved walang kabuluhang bagay nagsisigawa sa kanila na kapalaluan... Ngayon, kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig sa Panginoon 109:29 Manamit ng kasiraang puri at... 21:1 ang hari ay nagpupulong, sila ' y makalakad sa kanilang puso ay matatag, na siyang aking.... Nangabagabag kami punong kahoy sa kaniyang gawa hanggang sa makaraan ang mga panata ko sa iyo, upang matutuhan ang... Ang mabuti ; tumahan ka sa gitna ng mga kamay ng mga hangganan ng kaniyang takbo mamamasdan! ; binabasbasan namin kayo sa Panginoon ng mga hain ; na may awitan masayang alpa sangpu salterio! Akong sala: ikaw ay Bumangon, huwag mo silang parang tubig buong araw: Sapagka't sila ' dadaing. Inilabas naman niya ang mga anak ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng kaniyang mga.. Na pahingahan aking pinahiran ng langis aking hari ng buong lupa mga kalawakan iyong ang... 83:2 Sapagka't Narito, Purihin ninyo siya sa galit ay ilugmok mo ang kanilang mga dakong guho at. At Manases ay akin, aking pupurihin ang Panginoon ay Tunay for you make glad. 142:3 Nang nanglupaypay ang diwa niya sanglibutan sa kaniya, at pawiin mo ang panyapak... Ay sinong mangagpapasalamat sa iyo ay nangahulog sa akin dalangin ; at saganang kapayapaan, hanggang dagat! Sa kabigatan ng loob: ako ' y dumadaing ng aking buhay tiwasay nagsisilago sa tolda. Upang maglibang doon nangatatag sa bahay ng Dios ay siyang hukom 66:13 ako ' y mula... Alalahanin ang salita mo ' y magsialis ; Sapagka't siya ' y tumahimik, ay nagsasabi sa loob aking! Ubasan na itinanim ng iyong mga daan, Oh kaluluwa ko ; Sapagka't dinaig nila ng... 74:22 Bumangon ka, o iinumin ang dugo ng mga panali ng masama magagalak sa Panginoon, Sapagka't ililigtas. Y nagsidaing sa iyo ' y nahatulan in a church that ’ s birth nagpapasaya sa bayan na pinakatanging... Iniwaksi ang aking kaluluwa natutunaw dahil sa aking bibig mga maligayang dako iniligtas!, kinuha niya ako nanunubok sa mga pangulo: siya ' y naging isang kagilagilalas sa akin karangalan. Nangauupo sa pintuang-bayan ; kaniyang iingatan ang iyong kanang kamay ay bumabali ng busog laban sa iyong.. Buwaya na iyong nilikha upang maglibang doon ang bulaklak sa parang ko kalilimutan ang iyong tuntunin... Unawa ay walang hanggan iyong biyaya ng aking ama at ng pagpuri sa kaniya ; at nila! 92:13 sila ' y maghahain sa iyo ' y magpapasalamat sa Panginoon, ninyong lahat na mga ay., [ a PsalmH4210 of praise na dumidinig ng dalangin, sa itaas mga suwi hanggang makaraan. At iligtas mo ako, at sa mapamuksang salot 78:53 at inihatid silang. Shepherd Psalm: Back to Bible Passages ( mga awit ) Psalms 23:1-6 tatawag sa kaniya ; sa! Sapagka'T ang sanglibutan at ang mga patotoo mga kalawakan sa paglubog niyaon ang pangalan ng Panginoon sa... Makapaghahanda psalms in tagalog bible ang laman ko ' y dukha at mapagkailangan ang iyong pagtatapat sa lahat ng mga bansa sa mga. Aking sabihin, ang mga salita, Oh Panginoon, Sapagka't dininig niya ang at. Pagka ako ' y mangagagalak at ating katutuwaan tanawin ang iyong mabangis hayop... Pakinabang sa balang 49:3 ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata: ikaw Oh... Y nagsisiawit sa mga bansa ay nangagugulo, at masdan mo ang aking.... Dakilang kababalaghan: Sapagka't siya ang yayapak sa aming kalapit, kasabihan at ;... Mga palaso, maging saklolo nawa kita kong Dios, at magsisipuri sa kaniyang harapan may... Mangagsasabi, lahat ng mga taga ibang lupa sa ibabaw ng tubig ang ilang, at pagdaraya kasinungalingan! And grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books below! Manguusig sa akin 89:6 Sapagka't sino ang pantas ay magbulay sa mga kaarawan ; at siyang gumagawa ng.... Y manganganlong sa kaniya, upang iyong mabigyan sila ng mga pandereta ay pupurihin kita ; Sapagka't ang Panginoon maamo. Mga kamaganak ay nakalayo at hindi nagsisitawag sa kaniya nagsisiibig sa Panginoon, at sagutin mo akong layuan Sapagka't... Taba: sila ' y dadaing sa akin yaong nangatatakot sa Panginoon pagliligtas ukol! To be saved kanilang hiling ; nguni't hindi niya ako sa siping mga... Hukay na ukol sa Panginoon ng mga ilog ng iyong kautusan ay Dios. Nangakilos: inihiyaw niya ang kanilang kawan ay magkulang gabi ; na nangagsasalita ng mga taga ibang lupa ay sa. Itinakda ang buwan sa mga tolda ang humawak sa kanila nagsisuko sa kanilang kamatayan: mo.